ప్రసరించిన నాటి శశి కిరణాలు

మనతో పాటు చదువుకున్న శశి కిరణ్ తన స్వదస్తూరితో మనతో పంచుకోవాలనుకున్న నాటి స్మృతి కిరణాల పూర్తి పాఠం ఈ దిగువన మీ కోసం… రండి… ఒక్క సారి తనతో పాటు నాటి జ్ఞాపకాల వీధులలో విహరిద్దాము..

Advertisements
This entry was posted in నాటి స్మృతి సౌరభాలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s