కల

నువ్వే లేకుంటే….
జీవితానికి ధ్యేయముండదు.. నిర్దేశముండదు
ఊహలుండవు.. ఆశలుండవు..
భావముండదు… భవిత ఉండదు…
గురుతులుండవు… స్మృతులు ఉండవు..
నిరీక్షణుండదు… అన్వేషణుండదు ..

Advertisements
This entry was posted in సొంత కవిత్వం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s