ప్రేమని ఇంతకంటే ఆర్ద్రంగా చెప్పగలిగే పాట ఉంటే… go get it..

హీరొయిన్ చేత “ఐ లవ్ యూ” అని ఒక రోజులోగా చెప్పిస్తానంటాడో హీరో తన మిత్రుల దగ్గర. నీ చేత ఎలాగైనా ఆ మూడు పదాల మాట చెప్పిస్తా అని ఇంకో హీరో తనతోనే పందెం కాస్తాడు.  ఇలాంటివి చూస్తుంటే, ఒక అనుభూతిని ఇంత చీప్ వస్తువుగా చూపిస్తారేమిటా అనిపిస్తుంది. ఆ మాటనేసుకుంటే    ఓ పనైపోయింది అన్నట్టుగా చూపిస్తుంటారు సినిమాలాలో. అలాంటి సినిమాలు చూసేవారు, ప్రేమ అన్న భావనకి నిజమైన అర్థం చూపించే ఖామోషి చిత్రం లోని ఆ పాట వింటే బాగుంటుంది. ఆ గీత రచయిత గుల్జార్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే.. తన మాటలు, కవిత్వం, స్వరం అన్నీ విలక్షణ మైనవే. లతా స్వరంలో జీవం పోసుకున్న ఈ పాట వింటే ప్రేమ అన్నది ఎంత మృదు మధుర భావమో తెలుస్తుంది.

ఆ పాటలోని సాహిత్యానికి (ముఖ్యంగా నాకిష్టమైన మొదటి చరణానికి పల్లవికి) స్వేచ్చానువాదం చేస్తే, ప్రేమ అనే భావాన్ని గుల్జార్ ఇలా వ్యక్తీకరించారు.

ప్రేమ అన్నది ఓ పదం కాదు, ఓ స్వరం కాదు ..

ఒక మౌనం .. నిన్ను వింటుంది… పలకరిస్తుంది..

ఇది ఆరని , ఆగని, నిశ్చలంగా  ఉండని ఓ భావన..

అది ఎప్పటి నుండో నిరంతరమూ  ప్రవహించే  వెన్నెల బిందువుల సమ్మేళనం…

అలాంటి ప్రేమని చేతితో తాకి అస్తిత్వం లేకుండా చేయకు..

అది కేవలం  హృదయంతో స్పందించాల్సిన   భావన… 

ప్రేమని ప్రేమగానే ఉండనివ్వు..

ఆ ప్రేమకి ఇంకో పేరు పెట్టకు

ఇంత కంటే చక్కగా ఈ భావాన్ని ఏ కవి అయినా చెప్పగలిగుంటే… గో గెట్ ఇట్..

పాటని ఇక్కడ వినండి.

ఆ పాట పల్లవి, తొలి చరణం

హమ్  నే  దేఖీ  హై  , ఉన్  ఆంఖోన్   కీ  మెహక్ తీ   ఖుష్బూ
హాత్  సే  చూకే   ఇసే  రిష్తోం   కా  ఇల్జామ్   న   దో
సిర్ఫ్  ఎహసాస్  హై   యే , రూహ్    సే  మేహసూస్  కరో 
ప్యార్  కో  ప్యార్  హి  రేహనే  దో  కోయీ  నామ్  నా  దో

ప్యార్ కోయి బోల్  నహీ, ప్యార్  ఆవాజ్  నహీ
ఏక్  ఖామోషి   హై   సున్ తీ   హై  కహా  కర్ తీ   హై
న  యే  బుజ్ తీ   హై , న  రుకతీ  హై , న  టెహరీ    హై  కహీ
నూర్  కీ  బూంద్  హై , సదియోన్  సే  బహా  కర్ తీ     హై

Advertisements
This entry was posted in పాటలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s