ఈ ప్రయాణం సాగుతూనే వుంది…..

ప్రయాణం సాగుతూనే వుంది
మధ్య స్టేషన్లలో ప్రయాణికులు ఎక్కుతూనే వున్నారు
కొందరు దగ్గరగా వున్నా పరిచయం లేనట్లే వున్నారు
కొందరు ఎప్పటి నుంచో స్నేహం వున్నట్లు అతి దగ్గరయ్యారు
గమ్యాలు వచ్చే సరికి ఎవరికి వారు హడావిడిగా దిగేస్తున్నారు
కనీసం వెళ్తున్నానని చెప్పకుండా,,,,
మళ్ళీ కలుస్తామో లేదో తెలుపకుండా….
మొదటి నుండీ నా పక్కనే ఉన్న ప్రయాణికుడు
నా అయోమయం చూసి నవ్వుకుంటున్నాడు

వారిదీ నీ లాంటి ప్రయాణమే అని తెలియ చెప్పాడు
నీ వెంట కడ వరకూ ఉంటానని భరోసా ఇచ్చాడు
తరచి చూద్దును కదా….
తను  అద్దం లోని నా ప్రతిబింబమే

Advertisements
This entry was posted in సొంత కవిత్వం. Bookmark the permalink.

5 Responses to ఈ ప్రయాణం సాగుతూనే వుంది…..

  1. vanajavanamali says:

    very nice.

  2. Himabindu says:

    మీరు మరీను :),గమ్యం వచ్చిన దిగకపోతే ఎలాగండీ అందరికి వెళ్లి వస్తానని చెబుతూ కూర్చుంటే దిగవలసిన స్టేజి దాటిపోతుందిగా 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s