మా బ్లాగు- మా జ్ఞాపకాలు

“ఈ అసంకల్పిత కన్నీళ్లకి అర్థమేంటో తెలియటం లేదు

ఈ కన్నీళ్లు ఒ పవిత్రమైన నిరాశల లోతుల్లోంచి 

గుండెపైకెగసి కళ్లపై కమ్ముకుంటున్నాయి

అహ్లాదకరమైన శరత్కాలాన్ని చూస్తూ 

ఆ రోజులు మళ్లీ రావన్న నిజం గుర్తు కొస్తుంటే”

-టెన్నిసన్

ఇదీ Alfred Tennison రాసీన “Tears, idle tears ” అనే poem లోని మొదటి stanza కి స్వేచ్చానువాదం.

మనిషికి నిజమైన అనందాన్నిచ్చేది సంపదా కాదు, విజయాలు కాదు… కేవలం జ్ఞాపకాలే అనే ఒ భావనకి అద్దం పడుతుందీ poem. అ జ్ఞాపకాలన్నీ ఆనందం ఇచ్చెవె అవనక్కరలేదు.. దుఃఖ పూరితమైనా వాటిని గుర్తు తెచ్చుకోవటం లోనె ఓదార్పు… ఓ ఉపశమనం .. 160 సంవత్సరాల క్రితం ఆ మహానుభావుడు రాసినా, ఈ రోజుకీ ఆ భావాల context మారలేదు..మనిషి అంతరంగాల స్వరూపం మారలేదు

ఇదంతా ఎందుకు రాస్తున్నానంటె, గత రెండు రోజులలో, మా బాల్యపు జ్ఞాపకాలతో ముడిపడివున్న సురేష్, నరేష్ అనే ఇద్దరు మా బ్లాగుని ఆమూలాగ్రం చదివి, వారి విలువైన వ్యాఖ్యలను ఇవ్వటం వలన. వారితో మా పరిచయం లేకున్నా, వారు మా జ్ఞాపకాలలో మమేకం కావటం, చాల సంతోషాన్నిచ్చింది.

వారి వ్యాఖ్యలను చదివాక అనిపించింది, ఈ బ్లాగు ని రాస్తున్నందుకు ఓ సార్థకత చేకూరిందని. ఇధి కేవలం మా క్లాస్ mates కోసమె కాదు … ఆ వూరితో, ఆ రోజులతో ఆ నాటి జ్ఞాపకాలతో ముడిపడివున్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ బ్లాగు వారి స్మృతిఫలకాలను కదుపు తుందని నమ్మకం కలిగింది.

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s