తొలిసారి

ప్రదేశం :బెంగళూరు
రయ్యిమంటూ ఓ బైకు అక్కడకొచ్చి ఆగింది. …
మిత్రులిద్దరూ బైక్ దిగారు. ఒకడి మొహంలో ఆందోళన..

“ఒరేయ్.. వెళ్లక తప్పదా..?”
(దీర్ఘ నిశ్వాసం)”తప్పదురా.. ఏదో ఒక రోజు నీకిది తప్పదు కదా.. ఇప్పుడు అలవాటు కాక పోతే ఫ్యూచర్ లో ఎలా?”
“నిజమే.. కాని.. కాని.. ఎందుకో బెరుకుగా ఉందిరా”
“ఏం భయపడకు.. కాసేపట్లో అంతా సర్దుకుంటుంది..ధైర్యంగా ఉండు”
“అంతేనంటావా?”
“అంతే”
“మరే.. మరే..”
“నాన్చకు. చెప్పు”
“ఏం లేదు.. ఇది మా ఇంటి నంబరు. ఏదైనా యమర్జన్సి ఉంటె ఈ నంబరుకు ఫోన్ చేసి చెప్ప గలవా?
“ఒరేయ్.. ఎందుకు అంత భయం… నీకేం కాదు.. . సరేలే.. అలాగే ఫోన్ చేస్తాలే.. అయినా ఆ అవసరం పడదులే”
“సరే … ఇక ఉంటాన్రా ..”
“అలాగే … జాగర్త”
అలా సెలవు తీసుకుని అతడు మొదటి సారి విమానమెక్కడానికి విమానాశ్రయం లోనికి వెళ్ళాడు.

Advertisements
This entry was posted in ఇదండీ సంగతి. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s